Prodaje se kompleks trikotaže “Vit” u Vrbasu (SRB)

Predmet prodaje predstavlja imovinska celina – kompleks trikotaže „VIT“ u Vrbasu, ul. Njegoševa br. 2, upisane u LN broj 1241 K.O. Vrbas – Grad, kat. parc. br. 8939, koji se sastoji od gradskog građevnskog zemljišta ukupne površine 1,4 ha, dve proizvodne hale površine 1.042 m2 i 1.051 m2 sa aneksom površine 655 m2, upravne zgrade površine 2.325 m2, administrativne zgrade površine 534 m2, drvne radionice sa nadstrešnicom površine 650 m2 i portirnice sa nadstrešnicom površine 31 m2. Predmetna imovina je u privatnoj svojini Društva sa obimom udela 1/1.

Zainteresovana lica mogu razgledati predmet prodaje i preuzeti prodajnu dokumentaciju u prostorijama Društva u Vrbasu, ul. Vinogradska kosa bb, radnim danima u vremenu od 9 do 15 časova. Prodajna dokumentacija sadrži informacije o predmetu i uslovima prodaje.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 5.11.2019. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu:

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS, Vrbas, Vinogradska kosa bb, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI – NE OTVARATI.

Društvo zadržava pravo da ne prihvati nijednu od dostavljenih ponuda, u kom slučaju, Društvo nije odgovorno za nastanak eventualne štete.

Kontakt osobe: Srđan Vujičić, tel: 065/656-4503 i Goran Kovačević, tel: 064/889-7653.

 

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply