Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju (SRB)

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje;

2) tov junadi;

3) tov jagnjadi;

4) tov jaradi;

5) tov svinja;

6) krave dojilje;

7) košnice pčela;

8) proizvodnju konzumne ribe;

9) krave za uzgoj teladi za tov;

10) kvalitetne priplodne mlečne krave;

11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave);

12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze);

13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače);

14) roditeljske kokoške teškog tipa;

15) roditeljske kokoške lakog tipa;

16) roditeljske ćurke;

17) kvalitetne priplodne matice riba šarana i

18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisima kojima se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to za:

1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,
2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,
3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za tov junadi; tov jagnjadi; tov jaradi; tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; krave za uzgoj teladi za tov; kvalitetne priplodne mlečne krave; kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave); kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze); kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače); roditeljske kokoške teškog tipa; roditeljske kokoške lakog tipa; roditeljske ćurke; kvalitetne priplodne matice riba šarana; kvalitetne priplodne matice riba pastrmke podnose se od 16. marta do 15. oktobra tekuće kalendarske godine.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Foto: Pixabay (jLasWilson)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply